نمایش جزئیات واحد های مستقر

معرفی شرکت توسعه پویا باختر

توسعه پویا باختر

شرکت مهندسین مشاور توسعه پویا باختر در تاریخ 93/3/10 به شماره ثبت 14879 و شناسه ملی 14004097927 به ثبت رسیده است این شرکت از تاریخ 93/4/4 بر اساس قرار داد شماره 38/1848 در مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه در اتاق 318 استقرار یافته است.

شرکت داراری چهل سهامدار موسس میباشد که اعضای هیئت علمی دانشگاه های ارومیه ،مدیران و کارشناسان با تجربه دستگاهای اجرایی استان که بازنشسته شده اند و کارشناسان مجرب شاغل در بخش های خصوصی و دولتی میباشند.

هیئت مدیره شرکت عبارتند از :آقایان- علی رضا صفری رئیس هیئت مدیره -غلامحسن قره گوز عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم ستاره رزاق زاده نایب رئیس هیت مدیره.