بازدید واحد های فناور مرکز رشد از کلینیکی تربیت بدنی

بازدید واحد های فناور مرکز رشد از کلینیکی تربیت بدنی

در تاریخ 95/10/05 واحد های فناور مرکز رشد از کلینیکی تربیت بدنی و تجهیزات مربوط بازدید کردند . در این بازدید مدیر محترم تربیت بدنی از نیاز های تعمیر و نگهداری و نیز ساخت تجهیزات پیشنهاد هایی ارائه دادند و تعدادی از فناوران آمادگی خود را جهت ساخت و دیگر مسائل اعلام کردند .

 مرکز رشد با تربیت بدنی ، مرکز رشد تفاهم نامه ای امضا کرده و طی پروپوزال های ارائه شده توسط فناوران بری ساخت و تعمیر تجهیزات مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با عقد قرار داد با فناوران اقدام های بعدی (ساخت - مالی) انجام پذیرد.