نمایشگاه فن بازار

نمایشگاه فن بازار

از فناوران محترم مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه در خواست می شود جهت شرکت در اولین نمایشگاه فن بازار استان که در تاریخ های 3 و 4 خرداد ماه برگزار می شود شرکت کرده و فرم مربوط به فناور (فرم اعلام حضور ) را تکمیل نمایند که در پیوست موجود می باشد.

لطفا بعد از تکمیل فرم مربوط فایل آن و صفحات چاپ شده تا ظهر دوشنیه اول خرداد ماه به آقای درگاهی تحویل گردد .

برای هماهنگی بیشتر در ساعت 10 تاریخ 2 خرداد ( سه شنبه ) در سومین جلسه فناوران مرکز رشد واقع در اتاق شورای مرکز رشد شرکت فرمایند.