بسته های حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت ها و هسته های حوزه فاوا

بسته های حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت ها و هسته های حوزه فاوا

بپیوست بسته های حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت ها و هسته های حوزه فاوا

با تشکر از آقای مهندس علیرضا پیمانفر

کارشناس محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات

فایل های پیوست
بسته های حمایتی *
2
3
4
5