نوآوردگاه فضایی

نوآوردگاه فضایی

شتابدهنده شزان بعنوان اولین شتابدهنده حوزه فناوریهای های تِک با تجربه چند ساله در شناسایی، توانمندسازی و حمایت از کسب و کارهای نوپا در این همکاری بعنوان مجری برگزاری رویداد و شتابدهی تیم های برگزیده همراه سازمان فضایی و استارتاپ هاست. 

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://isa.ir مراجعه کنید