اطلاعیه اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی

اطلاعیه اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی

اطلاعیه اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی 

شرکت هایی که در حوزه داده های ماهواره ای از سطح زمین ،محصولات و خدمات مرتبط با تصاویر ماهواره ای ،پهنای باند ماهواره مخابراتی و داده های ناوبری سامانه های موقعیت یابی ماهواره های GNSSمانند GPS فعالیت میکنند فرم زیر را تکمیل و به قسمت اداری مرکز رشد تحویل دهند.

فایل های پیوست
فرم اطلاعات.