کارگاههای آموزشی مراکز مشارکت کننده در بیستمین نماایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار-فضای کارگاهی ستاد سالن 5 طبقه 1

کارگاههای آموزشی مراکز مشارکت کننده در بیستمین نماایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار-فضای کارگاهی ستاد سالن 5 طبقه 1

 کارگاههای آموزشی مراکز مشارکت کننده در بیستمین نماایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار-فضای کارگاهی ستاد سالن 5 طبقه 1