تعطیلی تمامی قسمتها از جمله فضاهای مرکز رشد از ساعت 15 از تاریخ 1398/12/26

تعطیلی تمامی قسمتها از جمله فضاهای مرکز رشد از ساعت 15 از تاریخ 1398/12/26

باسمه تعالی

از همکاران محترم خواسته می شود به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بنا به دستور حراست دانشگاه، از تاریخ 26 اسفند 98 بعد از ساعت 15 تمامی درب های دانشکده ها و ساختمان های مختلف دانشگاه بسته شود. ضمنا در ساعات غیراداری هر گونه تردد به دانشگاه را با حراست هماهنگ نمایند. 

روابط عمومی دانشگاه ارومیه