مراکز رشد و نوآوری دانشگاه ارومیه

برای ورود به هر قسمت بر روی عنوان کلیک نمایید.

مرکز رشد ICT مرکز رشد جامع مرکز نوآوری دفتر کارآفرینی دستاورد های مراکز رشد و نوآوری وب سایت قدیمی مرکز رشد